สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้  กำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม 320311 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet โดยมี ผศ.ประภาส กลับนวล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: