ผู้บริหาร และบุคลากร สวท. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2563อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส  กลับนวล อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมในพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ 47 ปี ซึ่งสถิตเป็นศรีสง่า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อแสดงถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งเป็นการสืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร และบุคลากร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: