สวท.จัดประชุมเพื่อการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิรยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: