สวท.จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมความต้องการใช้ระบบเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิรยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: