พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
                         ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

จัดทำโดย  :  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม