พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559          ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

จัดทำโดย  :  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: