พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

จัดทำโดย  :  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: