บัณฑิตที่มีคำนำหน้านามว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

989

POST: