พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562  ช่วงบ่าย ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: