เชิญร่วม โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา

กำหนดการ
 
เวลา 08.30- 09.00 น. ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ
เวลา 09.00- 09.30 น. พิธีเปิด/กล่าวต้อนรับ
เวลา 09.30- 12.00 น. เสวนาโดยวิทยากรภายนอกและผู้แทนมหาวิทยาลัย
เวลา 12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.30 น. การแข่งขันการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประกาศรางวัลและมอบเกียรติบัตร
เวลา 16.30น. พิธีปิด
 
  รูปแบบและตัวอย่างของบทความสำหรับการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น
 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม