ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558‏

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     - ศูนย์นนทบุรี
     - ศูนย์สุพรรณบุรี
     - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
     - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
     - ศูนย์นนทบุรี
     - ศูนย์สุพรรณบุรี
คณะศิลปศาสตร์  
     - ศูนย์นนทบุรี
     - ศูนย์สุพรรณบุรี
     - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

POST: