สวท. นำนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560

        
        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันและเข้ารับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันจันทร์ที่  3 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 8 ผลงาน และได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล โดยเป็นผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม ดังนี้

        1.  ผลงานการลดปริมาณไก่ตกพื้นจากสายพานลำเลียงโครงไก่
             นักศึกษาเจ้าของผลงาน นางสาวจุฑารัตน์  สถิตย์สุนทร และนางสาวพนิตพร  ทองชาวนา
             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร            
             คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
             อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ  อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท
        2.  ผลงานเครื่องทดสอบบอร์ดอินพุตและบอร์ดเอาท์พุต
             นักศึกษาเจ้าของผลงาน นายกิตติพงศ์  ทองวล  นายธีระวัฒน์  แซ่โก๊ย  และนายปารเมศ  เจษฎาอรรถพล
             สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
             คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
             อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภาคภูมิ  คันธวิวรณ์
 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม