สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล ๓๖ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ไม้เรียง เป็นประธานในการประชุม

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม