โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-serviceนายสุรพล
  พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-service โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

POST: