สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2563


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสหกิจศึกษา และพิจารณาการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและแสดงความยินดีกับนายสุรพล  พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงแรงงานและนางสาวทิพย์วัน  สุขสัน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: