สวท.จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในช่วงเช้ามีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21” และช่วงบ่ายมีการประกวดโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 12 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานของ นางสาวชลธิชา  อ่วมสิน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสับปะรดผงสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย” และรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผลงานของ นายอัครพล  จรเสถียร  นายอดิเทพ  แย้มผิว นายอนุวัฒน์  มุ่งเลียบกลาง และนายอรรถวรรธน์  ปัตคาม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ชื่อผลงาน “เครื่องดูด-จ่ายน้ำมันไฮดรอลิกแบบไฟฟ้ากระแสตรง 12VDC " โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรพล  ขุนเมือง ประธานกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ

POST: