สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา ให้ครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 320311 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: