สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งผลงานด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 สำหรับสถานบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งผลงานด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รอบตัดสิน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานของนางสาวชลธิชา อ่วมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
2. รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: