สวท.ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการให้บริการด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้านงานประกันคุณภาพภายใน ด้านงานสหกิจศึกษาและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานตามภารกิจที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน การสร้างมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบบริการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 14  กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: