สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ดังนี้
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณปกรณ์  โฮมชัย
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
• ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ บรรยายโดย อาจารย์จิราณีย์  พันมูล
• ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณสุภาพร  จันทร์เพชร

 
จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: