สวท.เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยนักศึกษา นายปริญญา แสงไวย์ นายกองค์การนักศึกษา และนางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ เหรัญญิกองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: