สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และแสดงความยินดีกับ นายทรงพล  ทิมาศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: