สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาการส่งนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำร่วมกับชุมชน

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: