สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ดังนี้
•ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  บรรยายโดย อาจารย์วันดี  ศรีสวัสดิ์
•ศูนย์นนทบุรี บรรยายโดย อาจารย์วาสนา  มะลินิน
•ศูนย์สุพรรณบุรี บรรยายโดย อาจารย์ ดร.นันทยา  คงประพันธ์

 

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: