จัดโครงการ “ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษาและระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ของเครือข่ายราชมงคล” มทร.ธัญบุรี


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษาและระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ของเครือข่ายราชมงคล” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษาและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อปรับใช้ในการจัดทำระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: