สวท. จัดประชุมทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ให้รองรับการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: