สวท. จัดประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

POST: