สวท. จัดประชุมทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

 

 


     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อทบทวนระบบรับสมัครนักศึกษา ให้รองรับการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์พงษ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม

 

 

POST: