เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การควบคุมการจัดทำรายงานการกำกับผลการดำเนินการฯ

รายการ
เอกสาร
1. มคอ. 1-6 
2. มคอ. 7 (รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร )

POST: