ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มติม 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี  ประจำปีการศึกษา  2557 (เพิ่มเติม 2)
รายงานตัวขึ้นทะเบียนพร้อมชำระเงินเป็นนักศึกษา กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  htpp://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admin

และนำเอกสารมาส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่สอบได้ ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

คณะ
ตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
* ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
* ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
* กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  
รายการ
ลิงค์
1. คู่มือขั้นตอนการรายงานตัว
2. ตรวจสอบสถานะ
3. จุดบริการรับชำระเงิน
ศูนย์พื้นที่
สถานที่รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภาพสถานที่
1. หันตรา อาคาร 23 ชั้น 1 ห้อง 23115 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นนทบุรี เขตใต้ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. วาสุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3107 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สุพรรณบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม