V-NET ประจำปีการศึกษา 2557

 

ข้อมูลประจำ ศูนย์สอบ  สนามสอบ  โรงเรียน  และ คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ (V-NET)

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ ปวช. 3 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 จำแนกตามสนามสอบ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  
     51      ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5410  ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
     5430  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  
     51        ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5410    ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
     5430    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     5460    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     5470    ประเภทวิชาเกษตรกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   
     51        ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5410    ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
     5430    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     5470    ประเภทวิชาเกษตรกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  
     51       ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5410    ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
     5420    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
     5430    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     5470    ประเภทวิชาเกษตรกรรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
     51        ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5410    ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
     5430    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     5440    ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5450    ประเภทวิชาคหกรรม
     5460    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี   
     51       ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5410    ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
     5430    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     5440    ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5450    ประเภทวิชาคหกรรม
     5460    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ ปวส. 2 วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 จำแนกตามสนามสอบ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  
     56       ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5895    ประเภทวิชาเทคโนโลยีฯ
     5910    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     5930    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  
     56       ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5910    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     5930    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     5970    ประเภทวิชาเกษตรกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   
     56    ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5910    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     5930    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  
    รายชื่อผู้เข้าสอบทั้ง 2 วิชา
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
     56       ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5910    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     5930    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     5940    ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5950    ประเภทวิชาคหกรรม
     5960    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี   
     56       ความรู้พื้นฐานทั่วไป
     5910    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     5930    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
คำสั่งระดับสนามสอบ  update : 19/01/58
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (เพิ่มเติม)
  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)
  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
รายชื่ออาจารย์คุมสอบ  update : 16/01/58
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ระดับ ปวช. 3
  ระดับ ปวส. 2
  จำแนกตามรายชื่อสถานศึกษาที่คุมสอบ
จังหวัดสิงห์บุรี  
  ระดับ ปวช. 3
  ระดับ ปวส. 2
  จำแนกตามรายชื่อสถานศึกษาที่คุมสอบ
เอกสารข้อมูลการจัดสอบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  update : 20/01/58
  Power point นำเสนอข้อมูล และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
  วิดีโอการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 แผ่นที่ 1 ลิขสิทธิ์ สทศ.
  วิดีโอการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 แผ่นที่ 2 ลิขสิทธิ์ สทศ.
   
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระบุตามสนามสอบ
ระดับ ปวช. 3 (จำแนกตามสนามสอบ)
เอกสาร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
ระดับ ปวส. 2 (จำแนกตามสนามสอบ)
เอกสาร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
รายงานสรุปข้อมูลประจำศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 
  •  

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม