กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาศูนย์นนทบุรี

85

สถานที่ : 
อาคาร 6 (เขตใต้) ชั้น 3 ห้อง 6301 (งานส่งเสริมวิชาการและทะเบียน)
ที่อยู่ : 
เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ :
0 2969 1369-74 ต่อ 2632, 2641
เบอร์โทรสาร :
0 2525 2682
VOIP :
22000

POST: