สวท.จัดโครงการ "การประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักเพื่อจัดทำคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "การประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักเพื่อจัดทำคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557


          
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "การประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักเพื่อจัดทำคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน"  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสมใจ  บุญสรรค์) เป็นประธาน
 

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม