สวท.จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2558

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2558

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามและสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรและการเปิดหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2558  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมีรองอธิการบดี (นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ) เป็นประธาน

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม