สวท.จัดประชุมเพื่อหารือการรับชำระเงินร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเพื่อหารือการรับชำระเงินร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเพื่อหารือการรับชำระเงินร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นางสมใจ  บุญสรรค์) เป็นประธาน
 


ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม