สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสำนักฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ห้องบริการนักศึกษาที่ 2  ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แววตา  เตชาทวีวรรณ และ นายโอภาส  โสนนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมี นางสมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม