สวท.จัดโครงการ “กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบ TQF”          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบ TQF” เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 10  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น และแนวคิดสำคัญ เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับอาจารย์ผู้สอน โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์  สุทธจิตต์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 
 

 

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล , เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม