ประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมีรองอธิการบดี (นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ) เป็นประธาน


 

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม