ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วไป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

 
ลำดับที่
รายการ
เอกสาร
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 หลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบคดเลือก
3 ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบข้อเขียน
4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
6 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9 คณะศิลปศาสตร์


หมายเหตุ :
1. ยกเว้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    
ให้มาสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ที่มีสิทธิ์สอบ

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตามประกาศ และรายละเอียดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

3. หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์
 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม