สวท.จัดโครงการ “อบรมการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “อบรมการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ” 

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “อบรมการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558  ณ ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี (นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ) เป็นประธานเปิดโครงการ


 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม