กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

*ผู้ขอรับเอกสารโปรดแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้นำติดตัวมาด้วย  (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ มาติดต่อเด็ดขาด)

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม