สวท. จัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครนักศึกษา           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "แนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครนักศึกษา" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และร่วมกันวิเคราะห์พิจารณาแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม