สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ครั้งที่ 3/2558              เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงจัดประชุมการจัดตารางสอน ครั้งที่ 3/2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและดำเนินการจัดตารางสอนของภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีอาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มทะเบียนและประมวลผล เป็นประธาน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม