สวท.จัดประชุม การจัดตาางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2558

  
         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุม การจัดตาางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2558  เพื่อสรุปผลการจัดทำตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีอาจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

 ภาพ/ข่าว  : ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม