สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558


                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เพื่ออนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)  โดยมีอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ  รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
 


ภาพ/ข่าว  :  ปรีชา  ไตรรุ่ง, ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม