สวท. จัดโครงการ “เส้นทางการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS)”


          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “เส้นทางการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS)” เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน สร้างความพร้อมในการ บูรณาการการศึกษากับกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ และได้รับทราบความคิดเห็น ปัญหาของการนำระบบ การเทียบโอนไปใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิตอาเซียน โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญด้านระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตของอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System : ACTS) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา  คชเสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล, วุฒิชัย
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม