โครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 1


         เพื่อให้การจัดการศึกษาหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงจัดโครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่  กาวีต๊ะ ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม