โครงการ “การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2559”


     
 เพื่อให้การติดตามและสรุปผลการจัดทำหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัดโครงการ “การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2559” เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน


 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม