โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา

             เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเสริมสร้างให้นักศึกษามีศักยภาพ สมรรถนะ มีความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดโครงการ “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา”
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้
          1) เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาการเรียนรู้งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
          2) เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
          3) เพื่อคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน 
          4) เพื่อเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประสานงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา และรางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น โดยรายละเอียดของผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
          1) โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
              - บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
              - บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
              - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
          2) โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประสานงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
              - นายธีรศักดิ์  สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
          3) โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
              - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษฐกานต์  ประดิษฐศรีกุล 
          4) รางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น
              - รางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษา นางสาวปารีญา  อดทน และ นางสาวสาธิดา  ศรีวิลาศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
              - รางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษา นางสาวจารุกุล  แก้วลอย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ

 

 


ภาพ/ข่าว  :  ทัตเทพ ,ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม