โครงการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558" เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  1. นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  2. นางสมสมร  วงศ์รจิต  ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

 


ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม